พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

วังตะไคร้ เป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากแห่งหนึ่ง มีต้นไม้ใหญ่น้อย รวมถึงสวนสวยปกคลุมพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ ต้นไม้บางส่วนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นการนำมาปลูกไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าของเดิมคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตรฯ และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เพราะทั้งสองพระองค์ต้องการให้วังตะไคร้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้ที่นำมาปลูกมีทั้งต้นไม้ในประเทศและนำมาจากต่างประเทศ ต่อมา จึงได้มีการจัดพื้นที่เพื่อจำแนกกลุ่มต้นไม้ประเภทต่าง ๆ มีการหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสร้างสวนไม้ดอกไม้ประดับและสระปทุมเพื่อสร้างความรื่นรมย์แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์

ความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ธรรมชาติอันสวยงาม ความร่มรื่นของป่า เขา แมกไม้ ช่วยเติมพลังกายและพลังใจให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นในวันใหม่  เป็นปณิธานของ ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ในการทำนุบำรุงวังตะไคร้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่ทุกคน